หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     กระดานถาม-ตอบ     ติดต่อเรา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   
 
 
ยุทธศาสตร์ จุดเน้นการดำเนินงาน

# ยุทธศาสตร์
          กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย
          กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
          กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล
          กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ
          กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

# จุดเน้นการดำเนินงาน
1. ด้านผู้เรียน
          ผู้เรียนคุณภาพ
                    1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มีค่าพัฒนาสูงกว่าปีที่ผ่านมา หรือค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
                    1.2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
                    1.3 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
                    1.4 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามความถนัด เต็มตามศักยภาพ
                    1.5 ผู้เรียนมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ

2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
          2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ
                    2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
                    2.1.2 ครูจัดการเรียนรู้เชิงรุก ใช้สื่อ นวัตกรรม ที่หลากหลาย
                    2.1.3 ครูมีความรู้ ทักษะทางภาษา ทักษะการสื่อสาร ทักษะดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์
                    2.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
                    2.1.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญ กำลังใจ และได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ
          2.2 ผู้บริหารยุคใหม่
                    2.2.1 เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม และเครือข่ายความร่วมมือ                     2.2.2 เป็นผู้นำด้านทักษะดิจิทัล และการสื่อสาร
                    2.2.3 มีการพัฒนาตนเองและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
                    2.2.4 มีขวัญ กำลังใจ และได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ

3. ด้านบริหารจัดการ
          องค์กรมิติใหม่
                    3.1 นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
                    3.2 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ได้มาตรฐาน มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                    3.3 มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน
                    3.4 บริหารจัดการศึกษาโดยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
                    3.5 มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานและการเรียนรู้

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง