12
ดีมาก
2
ดี
4
ปานกลาง
4
พอใช้
9
ควรปรับปรุง
แสดงกราฟแบบพาย
  รวมทั้งหมด

31