รายงานผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2560

รายงานผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ) ปีงบประมาณ 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11

คลิกดาวน์โหลด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11