ขอบข่ายภารกิจ

 • (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย

 • (ข) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

 • (ค) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย

 • (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์

 • (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์

 • (ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

 • (ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ

 • (ซ) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และงานคดีของรัฐ

 • (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

  Download-ขอบข่ายภารกิจ