วันศุกร์ , เมษายน 10 2020
Home / เกี่ยวกับกลุ่มงาน / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บทนำ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ได้รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของกลุ่มงาน แก่ส่วนราชการต่างๆ และผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ตามเจตนารมณ์.

โดยหวังว่าข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นประโยชน์และอำนวยประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

ประกาศ สพม. เขต 11 เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540