วันศุกร์ , เมษายน 10 2020
Home / เกี่ยวกับกลุ่มงาน / ขอบข่ายภารกิจ

ขอบข่ายภารกิจ

งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย