วันพฤหัส , เมษายน 9 2020

ความเป็นมา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT)

กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตจัดตั้ง “ศูนย์บริการด้าน ICT” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการองค์ความรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ และการสนับสนุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนให้เกิดความชัดเจน ซึ่งหากจะพิจารณาในรายละเอียดของเนื้องาน จะเห็นว่าภารกิจเหล่านี้กระจายอยู่ในกลุ่มงานต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา เพียงแต่ยังไม่มีหน่วยงานกลางระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะทำหน้าที่ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้การดำเนินการ อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จึงได้ประกาศจัดตั้ง “ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา” เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 โดยมีหน้าที่บูรณาการงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและนวัตกรรมเพื่อการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเกิดสัมฤทธิผลที่ดีต่อภารกิจของเขตพื้นที่การศึกษาและแนวนโยบายของรัฐบาล

ต่อมาในปี 2560 กระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 295 ง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 เพื่อให้การดำเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความ เหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ข้อ 6 (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จึงเปลี่ยนจากเดิมชื่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา เป็น “กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ค) ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย