วันพฤหัส , เมษายน 9 2020
Home / กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป

ประชุมทางไกล “คุยกันทุกวันพฤหัส” ครั้งที่ 13

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นางณัฐติกา หอมประกอบ (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ) พร้อมด้วยว่าที่ ร.อ.ภูพยงค์ คงชนะ (ผอ.โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม) ได้ดำเนินในการถ่ายทอดสดประชุมทางไกลระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับส …

Read More »

ประชุมทางไกล “คุยกันทุกวันพฤหัส” ครั้งที่ 12

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร (รอง ผอ.สพม. เขต 11) พร้อมด้วยนางพจณิชา รอดภัย (ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน) และบุคลากรในกลุ่มงาน ได้ดำเนินในการถ่ายทอดสดประชุมทางไกลระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากั …

Read More »

ประชุมทางไกล “คุยกันทุกวันพฤหัส” ครั้งที่ 11

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร (รอง ผอ.สพม. เขต 11) พร้อมด้วย ดร.ณันศกรณ์ นิลอรุณ (รองศึกษาธิการ รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี)ได้ดำเนินในการถ่ายทอดสดประชุมทางไกลระหว่างเข …

Read More »

ประชุมทางไกล “คุยกันทุกวันพฤหัส” ครั้งที่ 10

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร (รอง ผอ.สพม. เขต 11) พร้อมด้วยนายเกรียงไกร แก้วมีศรี (ผอ.โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี) และนางสุจินต์ ภิญญานิล (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ) ได้ดำเนินในการถ่ายทอดสด …

Read More »

ประชุมทางไกล “คุยกันทุกวันพฤหัส” ครั้งที่ 9

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร (รอง ผอ.สพม. เขต 11) และนางบุษกร เพ็ชรพวง (นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ได้ดำเนินในการถ่ายทอดสดประชุมทางไกลระหว่างเขตพื้นที่ …

Read More »