งานจัดระบบบริหารงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานตั้งแต่การดําเนินงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงโครงการการแบ่งส่วนราชการภายใน ที่สอดคล้องกับบริบท การบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงานภายใน.

งานยานพาหนะ

ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ภารกิจสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภารกิจที่มีความจําเป็นต้อง ใช้ยานพาหนะส่วนกลาง มาตรการประหยัดพลังงาน หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนกลาง เตรียมความพร้อม การให้บริการสําหรับผู้บริหารของสํานักงานเขตพื้นที่ และบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่แจ้งความประสงค์การควบคุม ตรวจสอบสภาพบํารุงรักษา จัดเก็บ รักษายานพาหนะและการสรุปและรายงาน.

งานประสานงาน

ประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายใน และภายนอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะต้องติดต่อประสานงานอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน.

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

ครอบคลุมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ดูแลระบบสาธารณูปโภคทั้ง ภายในและภายนอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน.
การบริการอาคารสถานที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นส่วนสําคัญในการที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารอาคารและสถานที่ให้ปลอดภัยเอื้อต่อการปฏิบัติงาน.

งานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ครอบคลุมการดําเนินงานตั้งแต่การรับ - ส่ง การจัดทําหนังสือ การเก็บรักษา การยืม และ การทําลายหนังสือราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกลุ่มอํานวยการ.

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

งานอํานวยการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์การ การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการและดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอํานาจหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่ สถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล.

ยิ้มแย้มแจ่มใส  ว่องไวทุกงาน  บริการประทับใจ  มีวินัยและคุณธรรม

7 เรื่องน่ารู้ก่อนลงประชามติ 7 สิงหา

7 เรื่องน่ารู้ก่อนลงประชามติ 7 สิงหา
หลายคนยังคงสับสนและงุนงงใ...

กาแฟ ดื่มแล้วได้อะไร?

กาแฟ ดื่มแล้วได้อะไร?
สาระน่ารู้วันนี้ ที่นำเสน...