งานจัดระบบบริหารงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานตั้งแตการดําเนินงานตามภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ โครงสรางการแบงสวนราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงโครงการการแบงสวนราชการภายใน ที่สอดคลองกับบริบท การบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการแบงสวนราชการเปนกลุมงานภายใน.

งานยานพาหนะ

ครอบคลุมตั้งแตการวิเคราะหภารกิจสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภารกิจที่มีความจําเปนตอง ใชยานพาหนะสวนกลาง มาตรการประหยัดพลังงาน หลักเกณฑการขออนุญาตใชยานพาหนะสวนกลาง เตรียมความพรอม การใหบริการสําหรับผูบริหารของสํานักงานเขตพื้นที่ และบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่แจงความประสงคการควบคุม ตรวจสอบสภาพบํารุงรักษา จัดเก็บ รักษายานพาหนะและการสรุปและรายงาน.

งานประสานงาน

ประสานงานขอมูลพื้นฐานของหนวยงานภายใน และภายนอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะตองติดตอประสานงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเกิดประโยชนสูงสุดรวมกัน.

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

ครอบคลุมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดลอม ดูแลระบบสาธารณูปโภคทั้ง ภายในและภายนอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน.
การบริการอาคารสถานที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนสวนสําคัญในการที่สงผลตอการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารอาคารและสถานที่ใหปลอดภัยเอื้อตอการปฏิบัติงาน.

งานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ครอบคลุมการดําเนินงานตั้งแตการรับ - สง การจัดทําหนังสือ การเก็บรักษา การยืม และ การทําลายหนังสือราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกลุมอํานวยการ.

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

งานอํานวยการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคการ การประสานงานและใหบริการ สนับสนุน สงเสริม ใหกลุมภารกิจและงานตาง ๆ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการและดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอํานาจหนาที่ไดอยางเรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกตองและโปรงใส ตลอดจนสนับสนุนและใหบริการขอมูลขาวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใชในการจัดการศึกษาแก สถานศึกษาเพื่อใหสถานศึกษาบริหารจัดการไดอยางสะดวก คลองตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล.

ยิ้มแย้มแจ่มใส  ว่องไวทุกงาน  บริการประทับใจ  มีวินัยและคุณธรรม

7 เรื่องน่ารู้ก่อนลงประชามติ 7 สิงหา

7 เรื่องน่ารู้ก่อนลงประชามติ 7 สิงหา
หลายคนยังคงสับสนและงุนงงใ...

กาแฟ ดื่มแล้วได้อะไร?

กาแฟ ดื่มแล้วได้อะไร?
สาระน่ารู้วันนี้ ที่นำเสน...