หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.11

 • มุ่งมั่น .....

  มุ่งมั่น .....

 • มุ่งมั่น  .....  สร้างสรรค์  .....

  มุ่งมั่น ..... สร้างสรรค์ .....

 • มุ่งมั่น  .....  สร้างสรรค์  .....  งานตรวจสอบที่เป็นมาตรฐาน  .....

  มุ่งมั่น ..... สร้างสรรค์ ..... งานตรวจสอบที่เป็นมาตรฐาน .....

ระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

http://audit.obec.go.th/images/docs/Disbursement/2562.pdf

กิจกรรมตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด สพม. ๑๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงเรียนท่าอุแทพิทยา วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

81604 81610

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

S__2826286 S__2826293

โรงเรียนตะกุกใต้ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

11225784593477

โรงเรียนท่าชนะ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

11225774437282 11225774818905

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

11225761748291 11225762345226

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

11225744688191 11225745592787

โรงเรียนท่าเฟื่องวิทยา วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

51669 51677

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ วันที่ ๓๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

S__11362324 S__11362337

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ งานตรวจสอบที่เป็นมาตรฐาน