วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2559

ขบวนลูกเสือ – เนตรนารี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเดินสวนสนนาม ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

13557709_1723137174623217_4641794756628242104_n 13567197_1723137111289890_1990824809798230939_n 13590516_1723137017956566_620795611444677267_n 13600046_1723137274623207_5752502429280744443_n 13600206_1723137164623218_8933695932562598504_n 13606457_1723137097956558_4246693143497714374_n 13615052_1723137234623211_4941120257702158291_n 13619817_1723137007956567_6280719626877939429_n 13627135_1723137297956538_7622961602115462953_n 13645167_1723137207956547_5325122258702148642_n

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

125

สโมสรลูกเสือภูมิพยัคฆ์ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง ( A.T.C ) เป็นการอยู่ค่ายพักแรม 6 วัน 5 คืน ระหว่างวันที่ 15 – 20 กรกฎาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือนาคาแคมป์ในโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล

Download เอกสาร เพิ่มเติมด้านล่าง

—————————————————————————

Download-icon

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครทางการลูกเสือเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยกำหนดจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด จำนวน 9 ครั้ง ๆ ละ 120 คน ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการและสิทธิอื่น ๆ ของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมให้เบิกจากต้นสังกัด
 ———————————————————————————————————————————————————————————————
Download เอกสารเพิ่มเติม ด้านล่าง
Download-icon

สาธิตการประกวดระเบียบแถว และคู่มือการประกวดระเบียบแถว 2559

คู่มือการประกวดระเบียบแถว สามารถ Dowload ได้ข้างล่าง

https://drive.google.com/file/d/0B7EfRvPQwfvnblJRVHphb1IzS0E/view?usp=sharing

รวมภาพกิจกรรมลูกเสือ วันวชิราวุธ โรงเรียนประทิววิทยา

วันวชิราวุธ โรงเรียนประทิววิทยา

ณ หอประชุมโรงเรียนประวิทยา อำเภอประทิววิทยา จังหวัดชุมพร

จำนวนผู้เข้าร่วม

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนด่านสวีวิทยา 20 คน

ลูกเสือ- เนตรนารี โรงเรียนด่านสวีวิทยา 275  คน

DSCF2114 DSCF2127 DSCF2164 DSCF2166

ขอเลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้มีหนังสือแจ้งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เพื่อขอเลื่อนการฝึกอบรมดังกล่าว จากเดิมระหว่างวันที่ 19 – 22 เมษายน 2559 เป็นระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ท่านใดสนใจ ติดต่อ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

โทร. 074 – 722314

โทรสาร. 074 – 721224 (ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559)

a

การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2557

ตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จะกโครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2557 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่อุทิศตนจนบังเกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือนั้น

เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้ลงนามประกาศ “การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น” ประจำปี 2557 เรียบร้อยแล้ว

21 22

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2558

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ นั้น

โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 11 ได้รับการคัดเลือกเป็น โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ01 02 03 04

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 3 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรูเชั้นสูง (A.T.C) จำนวนรุ่น ๆละ 80 คน ระหว่างวันที่ 2 – 7 พฤษภาคม 2559 ณ ค่ายวชิราวุธจังหวัดชลบุรี
  2. หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C) จำนวนรุ่น ๆละ 45 คน ระหว่างวันที่                           24 – 30 พฤษภาคม 2559 ณ ค่ายวชิราวุธจังหวัดชลบุรี
  3. หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C) จำนวนรุ่น ๆละ 45 คน ระหว่างวันที่ 6- 12 มิถุนายน 2559         ณ ค่ายวชิราวุธจังหวัดชลบุรี

ในการนี้ มีบุคลากรการศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 1 ราย ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม ระดับผู้นำขั้นความรูเชั้นสูง (A.T.C) รุ่น 783 คือ นายสุรศักดิ์ อักษรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชนะ5454

รวมภาพกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

รวมภาพกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

s8 s1 s7 s6 s5 s4 s3 s2

Older posts «

» Newer posts