การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ

[MP2] สาธิตการประกวดระเบียบแถว 2559 (DVD)