«

»

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครทางการลูกเสือเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยกำหนดจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด จำนวน 9 ครั้ง ๆ ละ 120 คน ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการและสิทธิอื่น ๆ ของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมให้เบิกจากต้นสังกัด
 ———————————————————————————————————————————————————————————————
Download เอกสารเพิ่มเติม ด้านล่าง
Download-icon