«

»

ขอเลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้มีหนังสือแจ้งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เพื่อขอเลื่อนการฝึกอบรมดังกล่าว จากเดิมระหว่างวันที่ 19 – 22 เมษายน 2559 เป็นระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ท่านใดสนใจ ติดต่อ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

โทร. 074 – 722314

โทรสาร. 074 – 721224 (ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559)

a