«

»

การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2557

ตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จะกโครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2557 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่อุทิศตนจนบังเกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือนั้น

เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้ลงนามประกาศ “การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น” ประจำปี 2557 เรียบร้อยแล้ว

21 22