«

»

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2558

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ นั้น

โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 11 ได้รับการคัดเลือกเป็น โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ01 02 03 04