«

»

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 3 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรูเชั้นสูง (A.T.C) จำนวนรุ่น ๆละ 80 คน ระหว่างวันที่ 2 – 7 พฤษภาคม 2559 ณ ค่ายวชิราวุธจังหวัดชลบุรี
  2. หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C) จำนวนรุ่น ๆละ 45 คน ระหว่างวันที่                           24 – 30 พฤษภาคม 2559 ณ ค่ายวชิราวุธจังหวัดชลบุรี
  3. หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C) จำนวนรุ่น ๆละ 45 คน ระหว่างวันที่ 6- 12 มิถุนายน 2559         ณ ค่ายวชิราวุธจังหวัดชลบุรี

ในการนี้ มีบุคลากรการศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 1 ราย ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม ระดับผู้นำขั้นความรูเชั้นสูง (A.T.C) รุ่น 783 คือ นายสุรศักดิ์ อักษรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชนะ5454