[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
CEO ผู้บริหาร KM <<<<Knowledge Exchange Website>>>> ประเด็นยอดนิยม

นายสมชาย รองเหลือ
ผอ.สพม.11

 

ยินดีต้อนรับสู่
เว็บไซต์เพื่อการจัดการความรู้สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

แผนการจัดการเรียนรู้....
การทดสอบทางการศึกษาร....
ผลการทดสอบทางการศึกษ....
วงจร Deming Cycle ....
ประชาสัมพันธ์การอบรม....
รายงานการศึกษาค้นคว้....
รายงานการศึกษาค้นคว้....
รายงานการศึกษาค้นคว้....
รายงานการศึกษาค้นคว้....
รายงานการศึกษาค้นคว้....
โรงเรียนในโครงการ คณะกรรมการ ข่าว ปฏิทิน ดาวน์โหลด
สมาชิกทั้งหมด 49
ลิ้งค์น่าสนใจ
แผนการจัดการความรู้

  
สถิติการใช้งาน
5 อันดับผู้ใช้สูงสุด
 อรชพร มีพัฒน์ 27
 ศักดา ชินทัตโต 15
 หัทยา ขยัน 7
 นางสุรภา อ่อนเกลี้ยง 6
 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
4 คน
สถิติเดือนนี้
52 คน
สถิติปีนี้
342 คน
สถิติทั้งหมด
1811 คน

ขุมความรู้ แหล่งรวบรวมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ขุมความรู้ หน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
สพม.11 ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันขึ้....

Knowledge New แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ใหม่ๆ

แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โรงเรียนในโครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา สั
    แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โรงเรียนในโครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา จำนวน 10 โรงเรียน.....อ่านต่อ

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้น
    การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.....อ่านต่อ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 ชั
    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 .....อ่านต่อ

วงจร Deming Cycle
    วงจรพัฒนาคุณภาพงาน.....อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การอบรมครูทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
    การอบรมครูทางไกล ระดับ ม.ปลาย.....อ่านต่อ

รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระของผู้ฝึกประสบการณ์ินิเทศการศึกษาในสพม.11
    รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาร.....อ่านต่อ
   

ดาวน์โหลด แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้และโปรแกรมน่าสนใจ

TOP 5 ความรู้โรงเรียนในโครงการ
โปรแกรมน่าสนใจ ( 178 / )
13 ฟอร์นไทย
ฟอร์นภาษาไทย 13 รูปแบบสำหรับ MS Office
โปรแกรมน่าสนใจ ( 171 / )
โปรแกรมนำเสนอหน้าจอ ZoomIt
โปรแกรมสำหรับนำเสนอหน้าจอ
โปรแกรมน่าสนใจ ( 170 / )
โปรแกรมบีบอัดไฟล์ RAR
โปรแกรมสำหรับบีบอัดไฟล์ให้เป็นสกุล RAR