รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : คลองฉนวนวิทยา
กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560
ด้วยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ได้จัดให้มีกิจกรรมทัศนศึกษา ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพตามกำหนดในแผนงาน / โครงการ ในมาตรฐานที่ 14 ณ จ.นครศรีธรรมราช ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-03-2561
ประมวลภาพข่าว [ 45 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ คลองฉนวนวิทยา
  1   2 page 1 / 2  
 กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560 [23-03-2561]
 OPEN HOUSE ปีการศึกษา 2560 [20-02-2561]
 ประกาศโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เรื่อง โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาได้รับจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 มีความจำเป็นที่จะต้องจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างโรงอาหาร [01-02-2561]
 ร่วมพิธีเปิด Open House และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข [01-02-2561]