รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ท่าอุแทพิทยา
โรงเรียนท่าอุแทพิทยานำเสนอผลงานโครงงานฐานวิจัย โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูแกนนำ และนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาโรงเรียนท่าอุแทพิทยา จำนวน 40 คน เข้าร่วมการนำเสนอผลงานโครงงานฐานวิจัย โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : จากเมล็ดพันธุ์...สู่วันที่งอกงาม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา หลังจากที่ทั้ง 9 โรงเรียนในโครงการได้ดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานฐานวิจัยมาตลอดปีการศึกษา 2560 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงาน การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานฐานวิจัย โดยผู้บริหารของแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมส่วนที่ 2 เป็นกิจกรรมฐานเรียนรู้ผลงานโครงงานฐานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญา สำหรับนักเรียน จำนวน 9 ฐานการเรียนรู้จากทั้ง 9 โรงเรียนที่อยู่ในโครงการ โดยนักเรียนโรงเรียนท่าอุแทพิทยาได้นำเสนอโครงงานฐานวิจัยภายใต้หัวข้อว่า “ผักชะคราม...ของดีบ้านเรา” ซึ่งกิจกรรมที่ได้ร่วมดำเนินงานมาตลอดปีการศึกษาดังกล่าว ส่งผลให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ในผู้เรียนอย่างแท้จริง
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-03-2561
ประมวลภาพข่าว [ 5 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ท่าอุแทพิทยา
  1   2 page 1 / 2  
 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬากรีฑาโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 10 ณ ประเทศมาเลเซีย [29-05-2561]
 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬากรีฑาโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (น่านเกมส์) [31-03-2561]
 โรงเรียนท่าอุแทพิทยานำเสนอผลงานโครงงานฐานวิจัย โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา [16-03-2561]
 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬากรีฑาโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (ขุนด่านเกมส์) [24-01-2561]