รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
อบรมเชิงปฏิบัติการ (ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน)
นายนันธชัย แย้มโสพิศ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร โดย นาย ณภัทร ศรีละมัย (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-03-2561
ประมวลภาพข่าว [ 23 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2   3 page 1 / 3  
 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการนักเรียน ห้องพิเศษ ศิลป์-คำนวณ [19-06-2561]
 "โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561" [12-06-2561]
 พิธีวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑ [12-06-2561]
 อบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”(PLC) [23-03-2561]