รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
อบรมเชิงปฏิบัติการ (ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน)
นายนันธชัย แย้มโสพิศ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร โดย นาย ณภัทร ศรีละมัย (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-03-2561
ประมวลภาพข่าว [ 23 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2 page 1 / 2  
 อบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”(PLC) [23-03-2561]
 คนเก่งศรียาภัย [21-03-2561]
 อบรมเชิงปฏิบัติการ (ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน) [14-03-2561]
 หางนกยูงลาช่อ ปีการศึกษา 2560 [16-02-2561]