รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2563
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ท่านผู้อำนวยการพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานี ท่านรองผู้อำนวยการอนุวัฒน์ แก้วจันทร์ ท่านรองผู้อำนวยการปัทมาภรณ์ ไหมแก้ว ท่านรองผู้อำนวยการกัญจน์ชญาณัท วงศ์จิระศักดิ์ คณะครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมพระธรรมโกศาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานี โดยมีรายชื่อกรรมการการประเมินดังนี้ นายสุพร ทองคลองไทร ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 2 นายสายันห์ ภูมิประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3 นายสากล ขวัญทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ สพม. 11 นางสาวนลิน เล็กมาก ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 1 นางมณีรัตน์ อินทร์คง ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 2
บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-11-2563
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13 page 1 / 13  
 การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2563 [09-11-2563]
 ต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [19-10-2563]
 ประเมินคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา [09-10-2563]
 "ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุฑิตา" [29-09-2563]