รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สวนศรีวิทยา
การประกวดโครงงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้
6 มีนาคม 2561 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสวนศรีวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดชุมพร เข้าประกวดโครงงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กำหนดจัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามแนวพระดำริขององค์ประธานโครงการฯ โดยพัฒนารูปแบบและเกณฑ์การประกวด รวมทั้งขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุม ทั้งในระดับนโยบาย การบริหารจัดการ ทั้งในสถานศึกษา ในชุมชน และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และปีนี้เป็นปีแรกของการขยายการประกวดผลงานในกลุ่มเสี่ยง คือกลุ่มเยาวชนในสถานพินิจฯ วัตถุประสงค์ของการจัดประกวดเพื่อกระตุ้นการดำเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ / รายงาน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-03-2561
ประมวลภาพข่าว [ 14 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สวนศรีวิทยา
  1   2 page 1 / 2  
 การประกวดโครงงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ [06-03-2561]
 ราชพฤกษ์เบ่งบาน ในสวนแห่งศักดิ์ศรี  [03-03-2561]
  เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ Open House 60 [15-02-2561]
 มูลนิธิการศึกษาโรงเรียนสวนศรีวิทยา มอบทุนการศึกษา [18-01-2561]