รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : คลองฉนวนวิทยา
การบรรยายเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการวางแผนแนวทางและวิธีการในการบรรยายเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ จึงได้จัดให้ มีการเข้าบรรยายตามหัวข้อดังกล่าว ณ หอประชุมโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. โดย นางนฤดี ตุลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ เข้ารับการฟังการบรรยาย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโครงการจิตอาสา ๙๐๔ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-10-2563
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ คลองฉนวนวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 page 1 / 10  
 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  [23-10-2563]
 ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  [14-10-2563]
 การบรรยายเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓  [08-10-2563]
 กิจกรรมอบรม “ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑”  [19-09-2563]