รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พระแสงวิทยา
วิทยาศาสตร์ศึกษาแหล่งเรียนรู้คีรีวง
โรงเรียนพระแสงวิทยาร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ หมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 - 4/3 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 3 กิจกรรมได้แก่ 1. กลุ่มลายเทียน ศึกษาประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านคีรีวงที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดและการทำผ้าบาติกโดยใช้สีวัสดุรวมถึงการผลิตจากพืชผลจากชุมชน 2. กลุ่มใบไม้ เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาต่างไป เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและคณิตศาตร์ในการผสมผสานผ่านจินตนาการผ้ามัดย้อม 3. กลุ่มลูกไม้ ประดิษฐ์ของที่ระลึกเพื่อเป็นของฝากให้กับนักท่องเที่ยว โดยนำเศษวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ มาทำเป็นเครื่องประดับ เช่น ลูกสวาด ลูกหมามุ้ย เป็นต้น ทั้งนี้กิจกรรมดำเนินสำเร็จลุล่วงและได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-03-2561
ประมวลภาพข่าว [ 19 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พระแสงวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9 page 1 / 9  
 เดิน - วิ่ง สานฝันปันน้อง พ.ส.ว. ครั่งที่ 1 [19-09-2561]
 ฟันสะอาด เหงือแข็งแรง [05-09-2561]
 อบรมงานจราจร [05-09-2561]
 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม [10-08-2561]