รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พระแสงวิทยา
วิทยาศาสตร์ศึกษาแหล่งเรียนรู้คีรีวง
โรงเรียนพระแสงวิทยาร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ หมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 - 4/3 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 3 กิจกรรมได้แก่ 1. กลุ่มลายเทียน ศึกษาประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านคีรีวงที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดและการทำผ้าบาติกโดยใช้สีวัสดุรวมถึงการผลิตจากพืชผลจากชุมชน 2. กลุ่มใบไม้ เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาต่างไป เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและคณิตศาตร์ในการผสมผสานผ่านจินตนาการผ้ามัดย้อม 3. กลุ่มลูกไม้ ประดิษฐ์ของที่ระลึกเพื่อเป็นของฝากให้กับนักท่องเที่ยว โดยนำเศษวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ มาทำเป็นเครื่องประดับ เช่น ลูกสวาด ลูกหมามุ้ย เป็นต้น ทั้งนี้กิจกรรมดำเนินสำเร็จลุล่วงและได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-03-2561
ประมวลภาพข่าว [ 19 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พระแสงวิทยา
  1   2   3   4   5 page 1 / 5  
 ไหว้ครู ๒๕๖๑ [14-06-2561]
 Common Euro Framework of Referrence (CEFR)  [11-06-2561]
 ประชุมผู้ปกครอง คลาสรูมมิตติ้ง [07-06-2561]
 กิจกรรมหน้าเสาธง : เปิดตัวประกวดดาวเดือน ๒๕๖๑ [05-06-2561]