รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พระแสงวิทยา
ปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนพระแสงวิทยาจัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมกับมอบเข็มสัญลักษณ์โรงเรียนพระแสงวิทยาให้เป็นที่ระลึก
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-03-2561
ประมวลภาพข่าว [ 14 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พระแสงวิทยา
  1   2 page 1 / 2  
 การอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  [19-03-2561]
 การทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา [09-03-2561]
 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 [08-03-2561]
 วิทยาศาสตร์ศึกษาแหล่งเรียนรู้คีรีวง [06-03-2561]