รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
เยาวชนอาสาสมัคร
ศูนย์พัฒนาป่าชายเลน อ.สวี จัดอบรมเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ณ อาคารโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนด่านสวีวิทยา โดยการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรและร่วมกันทำความสะอาดชายหาดทะเลท้องโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เมื่อ 18 สิงหาคม 2563 https://www.dansawi.ac.th/new/act-gallery/56-anurak63.html
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-08-2563
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15 page 1 / 15  
 การแข่งกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนในภูมิภาค [21-09-2563]
 1ตำรวจ1โรงเรียน [04-09-2563]
 เยาวชนอาสาสมัคร [20-08-2563]
 ตรวจสุขภาพนักเรียน [20-08-2563]