รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : รัชชประภาวิทยาคม
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมกำหนดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ เวทีศรีตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกัตญญูกตเวทิตาและรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-07-2563
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ รัชชประภาวิทยาคม
  1   2   3   4 page 1 / 4  
 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  [13-10-2563]
 การแข่งขันกรีฑานักเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563 [26-09-2563]
 ฝึกซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย [30-08-2563]
 กิจกรรม "รัชชประภาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" [30-08-2563]