รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : รัชชประภาวิทยาคม
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมกำหนดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ เวทีศรีตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกัตญญูกตเวทิตาและรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-07-2563
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ รัชชประภาวิทยาคม
  1   2 page 1 / 2  
 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 [23-07-2563]
 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 [23-07-2563]
 ประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา [07-06-2563]
 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม เข้าพบและรับฟังโอวาทจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  [21-05-2563]