รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พุนพินพิทยาคม
เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2561
ด้วยคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ประจำปี2560 ได้หมดวาระลงเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เพื่อให้การบริหารสภานักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียนให้สอดคล้องกับระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โรงเรียนพุนพินพิทยาคมจึงจัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่ ในวันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
 
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-02-2561
ประมวลภาพข่าว [ 11 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พุนพินพิทยาคม
  1   2   3   4   5   6   7 page 1 / 7  
 กิจกรรม วัยหรอย วัย Learn [24-09-2561]
 โครงการส่งเสริมทัศนคติป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น [24-09-2561]
 กิจกรรมอบรมโครงงานคุณธรรมทั้งระบบ  [31-08-2561]
 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เยาวชนเพื่อป้องกันภัยจากปัญหาการค้ามนุษย์ [29-08-2561]