รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พุนพินพิทยาคม
เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2561
ด้วยคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ประจำปี2560 ได้หมดวาระลงเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เพื่อให้การบริหารสภานักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียนให้สอดคล้องกับระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โรงเรียนพุนพินพิทยาคมจึงจัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่ ในวันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
 
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-02-2561
ประมวลภาพข่าว [ 11 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พุนพินพิทยาคม
  1   2   3 page 1 / 3  
 พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560  [01-04-2561]
 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพุนพินพิทยาคม พุทธศักราช 2561 [23-03-2561]
 อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [21-03-2561]
 พิธีเปิดธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (Groundwater bank) [26-02-2561]