รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
การติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากคณะติดตามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี รับการติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากคณะติดตามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางลำไย สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล นางสาวศิณัญญา ศรีเกตุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมกับ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 และคณะ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้ง 6 มิติ 44 ตัวชี้วัด และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในวันเปิดภาคเรียน เพื่อรับรองและสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุนชน ในการการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-07-2563
ประมวลภาพข่าว [ 16 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
  1   2   3   4   5   6   7   8   9 page 1 / 9  
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [01-08-2563]
 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนหอพัก [28-07-2563]
 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา [28-07-2563]
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ [24-07-2563]