รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ออกเยี่ยมตรวจความพร้อม ก่อนจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อรองรับในระหว่างเลื่อนการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมนักเรียนและผู้ปกครอง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ดังนี้ ๑. นางสาวนิรมล นาคอยู่ ม.๒/๓ หมู่ ๒ ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ๒. นางสาวนภัสวรรณ นุ่นชื่น ม.๖/๑ หมู่ ๖ ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ๓.นายวิษณุ ไฝจันทร์ ม.๕/๓ หมู่ ๒๔ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ๔. นางสาวมนัสนันท์ นาคฤทธิ์ ม.๕/๑ หมู่ ๒๔ ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-05-2563
ประมวลภาพข่าว [ 10 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13 page 1 / 13  
 การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2563 [09-11-2563]
 ต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [19-10-2563]
 ประเมินคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา [09-10-2563]
 "ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุฑิตา" [29-09-2563]