รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : มัธยมบ้านทำเนียบ
โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ เข้าค่ายลูกเสือ ขั้น ม.2 ม.3
เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กองลูกเสือโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ นำโดย ผู้กำกับลูกเสือ นางกรรณิกา ดำรงกาญจน์ นางสุดาพร ด่านคุณธรรม นางสาวนัฐถาพร กุญชรินทร์ นางสาวจุฑาพร แก้วขาว นายกิติชัย แก้วหนูนา นำลูกเสือเนตรนารีระดับชั้น ม.2 และ ม.3 จำนวน 122 คน เข้าค่ายลูกเสือชั่วคราว ณ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่4 ประจำพื่นที่ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำนวยการจัดค่ายโดย ผู้อำนวยการ ธีรเดช จู่ทิ่น ในการจัดค่ายลูกเสือชั่วคราว 3 วัน 2 คืน ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้ (1) ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง (2) ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (3) ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ (4) ให้รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำกิจการต่างๆตามความเหมาะสม (5) ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-02-2561
ประมวลภาพข่าว [ 8 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ มัธยมบ้านทำเนียบ
  1   2 page 1 / 2  
 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ เข้าค่ายลูกเสือ ขั้น ม.2 ม.3  [19-02-2561]
 นักเรียน ม.ท. คว้าเหรียญทอง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 67 [19-02-2561]
 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ [06-02-2561]
 กิจกรรม open house โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ [01-02-2561]