รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : คลองฉนวนวิทยา
เผยแพร่ ผลงานวิชาการ
การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ชื่อผู้วิจัย นางพรทิพย์ นุกูลกิจ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-11-2562
ประมวลภาพข่าว [ 3 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ คลองฉนวนวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8 page 1 / 8  
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [25-02-2562]
 ถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ ประจำปี ๒๕๖๒ [25-11-2562]
 เผยแพร่ ผลงานวิชาการ [18-11-2562]
 การแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ [20-08-2562]