รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
อบรมเชิงปฏิบัติการฯ
นายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา พร้อมด้วย นางสาววิภาพร ชั่งสัจจา หัวหน้างานบริหารวิชาการ และนางธนภรณ์ สุขแก้ว หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินภายนอก ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-10-2562
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 page 1 / 10  
 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน [17-11-2562]
 อบรมคำปรึกษาเบื้องต้นและสร้างเครือข่ายครูอาจารย์ของสถานศึกษา [07-11-2562]
 อบรมเชิงปฏิบัติการฯ [19-10-2562]
 วันที่ระเลึกวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร [13-10-2562]