รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์พิทยา 2
กิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ๑ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต ๑๑
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ ร่วมกับสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ๑ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต ๑๑ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามนโยบายทั้ง ๓ ด้าน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรม และห่างไกลยาเสพติด โดยมี ผอ.ประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-09-2562
ประมวลภาพข่าว [ 21 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์พิทยา 2
  1 page 1 / 1  
 ประเมินการตรวจสอบแผนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [30-01-2562]
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา [10-12-2562]
 กิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ๑ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต ๑๑ [13-09-2562]
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 [13-08-2562]