รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สอาดเผดิมวิทยา
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Stem Education สู่โครงงานสะเต็มศึกษา"
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ (พว.) ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Stem Education สู่โครงงานสะเต็มศึกษา" ระหว่างวันที่ 27-28 ก.ค.2562 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1, 3/2, 5/1 และนักเรียนโครงงานคณิตศาสตร์ จำนวน 144 คน ณ ห้องประชุมเจ้าคุณประเดิม อาคาร 11 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-07-2562
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สอาดเผดิมวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 page 3 / 12  
 ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร  [08-07-2562]
 การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 [08-07-2562]
 การประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข [08-07-2562]
 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา พ.ศ .2563 ถึง พ.ศ. 2566 [08-07-2562]