รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสุรา​ษฎร์ธานี กำหนดจัดกิจกรรม "อบรมเชิงปฎิบัติการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ." ภายใต้โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนแบบองค์รวม ประกอบด้วย ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรม เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมที่พัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ และการลงมือปฏิบัติจริง
บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-07-2562
ประมวลภาพข่าว [ 14 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23 page 1 / 23  
 รู้เท่าทันโรคซึมเศร้าในโรงเรียน [28-11-2562]
 เชิดชูครูคนเก่ง [27-08-2562]
 คนเก่ง ส.ธ. จากการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค [20-08-2562]
 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางเพศ [19-08-2562]