รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : รัชชประภาวิทยาคม
ประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ. ศ. 2562 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 11 ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยเอกภูพยงค์ คงชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโดยมีนายกล้าณรงค์ยุติธรรมนายอำเภอบ้านตาขุนมาเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินและมีนายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 พร้อมด้วยนางวัลภานาคประสม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล นางสุจินต์ ภิญญานิลศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไปร่วมเป็นกำลังใจตลอดการประเมิน. นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานและบุคคลต่างๆมาร่วมให้กำลังใจอีกมากมาย การประเมินวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดี โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน และขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินที่ได้ทำการประเมินแบบกัลยาณมิตรและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางาน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rajjaprabha.ac.th
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-06-2562
ประมวลภาพข่าว [ 46 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ รัชชประภาวิทยาคม
  1   2   3   4 page 1 / 4  
 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  [13-10-2562]
 การแข่งขันกรีฑานักเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563 [26-09-2562]
 ฝึกซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย [30-08-2562]
 กิจกรรม "รัชชประภาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" [30-08-2562]