รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สอาดเผดิมวิทยา
คณะกรรมการประเมิน การติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงาน (OBECQA) ระดับ ScQA
21 – 22 มีนาคม 2562 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน การติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนไชยาวิทยา โรงเรียนบ้านนาสาร โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-04-2562
ประมวลภาพข่าว [ 25 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สอาดเผดิมวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7 page 1 / 7  
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และ มอบตัวนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 [09-04-2562]
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษานานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น  [09-04-2562]
 ผลสอบ O NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม [09-04-2562]
 พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561  [09-04-2562]