รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สอาดเผดิมวิทยา
ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ และ ค่าย Electronic For Fun #2
เมื่อ วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ได้ดำเนินการจัดค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ค่าย Electronic For Fun #2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 และ 3/2
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-02-2562
ประมวลภาพข่าว [ 23 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สอาดเผดิมวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7 page 1 / 7  
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และ มอบตัวนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 [09-04-2562]
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษานานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น  [09-04-2562]
 ผลสอบ O NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม [09-04-2562]
 พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561  [09-04-2562]