รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สอาดเผดิมวิทยา
งานวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ "คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง"
เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร และคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร ได้ร่วมกันจัดงานกิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. คณะผู้บริหารและครูอาวุโส ครู บุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งบริเวณหน้าโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เวลา 09:00 น. กิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ผู้อำนวยการนพมาศ เพราพันธ์ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ รองศึกษาธิการจังหวัดชุมพร (รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชุมพร) เป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรมวันครู ประจำปี 2562 และมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ที่ได้รับรางวัลระดับชาติในรอบปีทีผ่านมา รางวัลพระพฤหัสบดี รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติ รางวัล รองผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือครูผู้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ครูดีเด่นที่มีผลงานเชิงประจักษ์ระดับชาติขึ้นไป รางวัลครูจิตอาสาตามรอยพ่อของแผ่นดิน รางวัลสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร รางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรางวัลครูดีเด่นศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการ “เผยแพร่ผลการดำเนินงาน” ของโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เวลา 13.00 น. มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร **(ขอบคุณรูปภาพจาก งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรียาภัย /นางสาวพรรณธิญา ไชยทอง/ครูบุปผา แสงอรุณ)**
บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-01-2562
ประมวลภาพข่าว [ 33 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สอาดเผดิมวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 page 1 / 12  
 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [30-07-2562]
 พิธีสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 [30-07-2562]
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Stem Education สู่โครงงานสะเต็มศึกษา"  [30-07-2562]
 โครงการสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ  [30-07-2562]