รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : คลองฉนวนวิทยา
ประกาศโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เรื่อง ประกวดราคา(e-bidding)จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-01-2562
ประมวลภาพข่าว [ 10 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ คลองฉนวนวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8 page 1 / 8  
 การแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ [20-08-2562]
 อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๑/๖๑ "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์"  [26-06-2562]
 กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 [13-06-2562]
 เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ประจำปี 2562 [05-06-2562]