รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561-2562
งานสภานักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนศรียาภัย จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักเรียนด้วยกิจกรรมสภานักเรียน โดยได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนอุปกรณ์การเลือกตั้งและวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร โดยทีมผู้เข้าสมัครเข้าแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 1 ทีม คือ ทีมภูมิใจศรียาภัย โดยสนามการเลือกตั้งให้ลงคะแนนเสียงสองจุด ณ หอประชุมโดมอาคาร 9 และหอประชุมอาคาร 8
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-11-2561
ประมวลภาพข่าว [ 7 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2   3   4   5   6   7 page 1 / 7  
 คนเก่งศรียาภัย O-NET ม.3 คณิตศาสตร์ 100 คะแนน [01-04-2561]
 คนเก่งศรียาภัย [01-04-2561]
 SP Yong Guide II [21-03-2561]
 ศึกษาดูงาน จากโรงเรียน บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์ ” [12-03-2561]