รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พุนพินพิทยาคม
กิจกรรมอบรมโครงงานคุณธรรมทั้งระบบ
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาคุณธรรม เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการเสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม ในรอบรั้วสถานศึกษา การก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์ การใช้ภาษาต่างประเทศที่มีความไพเราะถูกต้อง การส่งเสริมความกตัญญูกตเวทิตา และความซื่อสัตย์ โดยผ่านกระบวนการจัดทำโครงงานคุณธรรม สามารถนำไปใช้ได้กับทุกศาสนา ไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เปรียบเสมือนเป็นวิธีการสากล ที่จะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในสถานศึกษา “ลดลง” และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ “เพิ่มขึ้น” ซึ่งเป็นการพัฒนาได้เยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชนได้อย่างยั่งยืน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ได้เห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาคุณธรรม และมีความเชื่อว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา สามารถสร้างความตระหนักและปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนและเยาวชนได้ จึงได้จัดทำกิจกรรมอบรมโครงงานคุณธรรมทั้งระบบ   ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ และวัน อังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจรักพุนพิน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
 
บันทึกข้อมูลเมื่อ 31-08-2561
ประมวลภาพข่าว [ 19 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พุนพินพิทยาคม
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 page 1 / 10  
 มอบเกียรติบัตรงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  [13-02-2561]
 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1 เขื่อนรัชประภา [13-02-2561]
 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.6 จ.พังงา [13-02-2561]
 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.5 จ.ชุมพร [13-02-2561]