รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พุนพินพิทยาคม
กิจกรรมอบรมโครงงานคุณธรรมทั้งระบบ
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาคุณธรรม เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการเสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม ในรอบรั้วสถานศึกษา การก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์ การใช้ภาษาต่างประเทศที่มีความไพเราะถูกต้อง การส่งเสริมความกตัญญูกตเวทิตา และความซื่อสัตย์ โดยผ่านกระบวนการจัดทำโครงงานคุณธรรม สามารถนำไปใช้ได้กับทุกศาสนา ไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เปรียบเสมือนเป็นวิธีการสากล ที่จะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในสถานศึกษา “ลดลง” และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ “เพิ่มขึ้น” ซึ่งเป็นการพัฒนาได้เยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชนได้อย่างยั่งยืน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ได้เห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาคุณธรรม และมีความเชื่อว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา สามารถสร้างความตระหนักและปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนและเยาวชนได้ จึงได้จัดทำกิจกรรมอบรมโครงงานคุณธรรมทั้งระบบ   ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ และวัน อังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจรักพุนพิน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
 
บันทึกข้อมูลเมื่อ 31-08-2561
ประมวลภาพข่าว [ 19 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พุนพินพิทยาคม
  1   2   3   4   5   6   7 page 1 / 7  
 พิธีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน [09-11-2561]
 การจัดทำแผนกลยุทธ์ปี 2561 – 2565 และแผนปฏิบัติการปี 2561 [02-11-2561]
 กิจกรรม วัยหรอย วัย Learn [24-09-2561]
 โครงการส่งเสริมทัศนคติป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น [24-09-2561]