รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พุนพินพิทยาคม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เยาวชนเพื่อป้องกันภัยจากปัญหาการค้ามนุษย์
ด้วยสถาบันคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้เยาวชนเพื่อป้องกันภัยจากปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ ให้ความรู้ในด้านต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง กระตุ้นเด็ก เยาวชนให้สามารถป้องกันตนเองไม่ให้ถูกล่อลวงเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3,4 และ 5 จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม ๒๕61 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจรักพุนพิน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-08-2561
ประมวลภาพข่าว [ 13 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พุนพินพิทยาคม
  1   2   3   4   5   6   7 page 1 / 7  
 พิธีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน [09-11-2561]
 การจัดทำแผนกลยุทธ์ปี 2561 – 2565 และแผนปฏิบัติการปี 2561 [02-11-2561]
 กิจกรรม วัยหรอย วัย Learn [24-09-2561]
 โครงการส่งเสริมทัศนคติป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น [24-09-2561]