รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : มัธยมบ้านทำเนียบ
อบรมเชิงปฎิบัติการ "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์"
วันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อพัฒนากระบวนการสอนของคณะครู ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ และเพื่อออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการทำงานอาชีพที่ตนสนใจ และเพื่อเป็นการวางแผนการดำรงชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้กับผู้เรียน ซึ่งสนองนโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพและการเป็นโรงเรียนทำมาหากิน สะท้อนให้เห็นการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการของโรงเรียน ที่ผู้เรียนสามารถนำมาพัฒนางานอาชีพจนเกิดเป็นผลงาน/ผลิตภัณฑ์ได้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-07-2561
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ มัธยมบ้านทำเนียบ
  1   2   3   4   5 page 1 / 5  
 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ ร่วม AIS จัดกิจกรรม TCAS [11-07-2561]
 อบรมเชิงปฎิบัติการ "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์" [11-07-2561]
 การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 [11-07-2561]
 การแข่งขันกรีฑานักเรียนประชาชนตำบลบ้านทำเนียบ ประจำปีการศึกษา 2561 [11-07-2561]