รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : มัธยมบ้านทำเนียบ
อบรมเชิงปฎิบัติการ "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์"
วันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อพัฒนากระบวนการสอนของคณะครู ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ และเพื่อออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการทำงานอาชีพที่ตนสนใจ และเพื่อเป็นการวางแผนการดำรงชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้กับผู้เรียน ซึ่งสนองนโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพและการเป็นโรงเรียนทำมาหากิน สะท้อนให้เห็นการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการของโรงเรียน ที่ผู้เรียนสามารถนำมาพัฒนางานอาชีพจนเกิดเป็นผลงาน/ผลิตภัณฑ์ได้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-07-2561
ประมวลภาพข่าว [ 5 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ มัธยมบ้านทำเนียบ
  1   2   3   4   5   6   7 page 1 / 7  
 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ #ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)​  [07-09-2561]
 โครงการค่ายรัชชประภาสานฝันแบ่งปันเรียนรู้ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา [03-09-2561]
 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ภาษาอังกฤษและอาเซียนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [03-09-2561]
 🎉🎉ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ [03-09-2561]