รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : มัธยมบ้านทำเนียบ
การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 6 -7-8 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ ได้นำลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นที่ 2 จำนวน 8 คน พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 2 คน โดยมี ผ.อ ธีรเดช จู่ทิ่น ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ เข้าร่วมกิจกรรม การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย เพื่อให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๓ ด้าน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน มีแนวทางกิจกรรมคือ เป็นกิจกรรมเชิงลึกที่นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดมโนสำนึก รู้ผิดชอบชั่วดี มีวิถีปฏิบัติอันดีงามในชีวิตจริง และมีส่วนร่วมกิจกรรมอย่างจริงจัง ให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระบบสถานศึกษาและการศึกษานอกระบบ พร้อมทั้งใช้กระบวนการลูกเสือขยายผลไปยังกลุ่มผู้เรียนที่เป็นลูกเสือ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-07-2561
ประมวลภาพข่าว [ 5 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ มัธยมบ้านทำเนียบ
  1   2   3   4   5 page 1 / 5  
 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ ร่วม AIS จัดกิจกรรม TCAS [11-07-2561]
 อบรมเชิงปฎิบัติการ "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์" [11-07-2561]
 การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 [11-07-2561]
 การแข่งขันกรีฑานักเรียนประชาชนตำบลบ้านทำเนียบ ประจำปีการศึกษา 2561 [11-07-2561]