รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
โครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1 ขึ้น ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2561 ณ บ่อหินฟาร์มสเตย์ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้องเรียนทั่วไป จำนวน 80 คน คุณครูผู้ควบคุม 6 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักและมีจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้ในสถานการณ์จริง ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-06-2561
ประมวลภาพข่าว [ 17 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23 page 1 / 23  
 รู้เท่าทันโรคซึมเศร้าในโรงเรียน [28-11-2561]
 เชิดชูครูคนเก่ง [27-08-2561]
 คนเก่ง ส.ธ. จากการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค [20-08-2561]
 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางเพศ [19-08-2561]